Categories
Bát Tiên

Cách bài trí Bát Tiên trong nhà

Bát Tiên là 8 vị tiên bất tử, biểu tượng của sự trường sinh và những điềm lành Trong hệ thống thứ bậc của đạo Lão có tám vị tiên bất tử, trong đó có sáu tiên ông và hai tiên bà. Truyền thuyết nói rằng họ đều đã nếm qua rượu và đào tiên […]