Những lỗ được đục ngẫu nhiên để tìm sự hiện diện của hốc