Trước khi đem tỳ hưu ra sử dụng, bạn cần làm thủ tục “khai quang điểm nhãn”. Tốt nhất nên nhờ tới các chuyên gia Phong Thủy,