Trúc thanh mảnh nhã nhặn, Sen cẩn trọng thanh tịnh