Cây thiết mộc lan – còn gọi là phát tài
với nhiều mầm cây thường được chọn đặt trong nhà