Gò má cao, mắt sâu, vừa nói vừa cười, không cần thì không giao tiếp, không nên chọn