Cửa sổ không chỉ là những con mắt đẹp mà còn là nơi dẫn khí vào nhà