Các lối đi và cửa nẻo trong nhà cần được bố trí hợp lý để
vận chuyển khí một cách tốt nhất